دکوراسیون مغازه <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">ویترین از مهمترین عوامل تاثیرگذا در </span><a href="http://hiradana.com/content/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87" title="دکوراسیون مغازه" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">دکوراسیون مغازه</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">میباشد. ویترین انواع مختلفی دارد که نسبت به نوع صنف شما متفاوت میباشد. در </span></span><a href="http://hiradana.com/content/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87" title="دکوراسیون مغازه" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">دکوراسیون مغازه</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">کفپوش و دیوار پوش ها باید از نوع مناسب با صنف شما انتخاب شود. نورپردازی را حتما باید در دکوراسیون مغازه مورد توجه قرار دهید. نورپردازی مناسب باعث میشود تا مشتری بیشتری به مغازه شما جلب شوند. چینش نیز بسیار مهم است. چینش وسایل و همچنین میز و صندلی نباید باعث شلوغ شدن </span></span><a href="http://hiradana.com/content/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87" title="دکوراسیون مغازه" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">دکوراسیون مغازه</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">شما شود.</span></span></p><p> </p><p class=" "> </p>

اهمیت دکوراسیون مغازه <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"><a href="http://hiradana.com/content/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87" title="دکوراسیون مغازه">دکوراسیون مغازه</a> به حدی مهم است که میتواند تاثیر مستقیمی بر روی فروش شما بگذارد. طراحی دکوراسیون مغازه باید به گونه ای باشد که مشتری پسند باشد. سعی نکیند تا طراحی </span><a href="http://hiradana.com/content/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87" title="دکوراسیون مغازه" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">دکوراسیون مغازه</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">خود را به گونه ای انجام دهید که باب میل شما باشد. </span></span><a href="http://hiradana.com/content/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87" title="دکوراسیون مغازه" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">دکوراسیون مغازه</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">باید زیر نظر افراد متخصص و معماران داخلی انجام شود تا زیبا و جذاب شود. در </span></span><a href="http://hiradana.com/content/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87" title="دکوراسیون مغازه" style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";">دکوراسیون مغازه</span></a><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> <span lang="FA">عوامل زیادی همچون رنگ، متریال، دیوارپوش و کفپوش، ‌ویترین و نورپردازی دخیل هستند که از اهمیت بسزایی برخوردار میباشند.</span></span></p>